دسته بندی

فضای مجازی

10 مارس · مدیریت سعدی · بدون دیدگاه

پیش ثبت نام سال 400-401

اولیای گرامی جهت ثبت نام به قسمت پیش ثبت نام سایت مراجعه نمایید.    

ادامه مطلب

25 نوامبر · مدیریت · بدون دیدگاه

آموزش ویندوز مقدماتی – بخش دوم

آموزش کار با رایانه و آموزش مقدماتی ویندوز 10 – بخش دوم

ادامه مطلب

25 نوامبر · مدیریت · بدون دیدگاه

آموزش ویندوز مقدماتی – بخش پنجم

آموزش کار با رایانه و آموزش مقدماتی ویندوز 10 – بخش پنجم

ادامه مطلب

25 نوامبر · مدیریت · بدون دیدگاه

آموزش ویندوز مقدماتی – بخش چهارم

آموزش کار با رایانه و آموزش مقدماتی ویندوز 10 – بخش چهارم

ادامه مطلب

25 نوامبر · مدیریت · بدون دیدگاه

آموزش ویندوز مقدماتی

آموزش کار با رایانه و آموزش مقدماتی ویندوز 10 – بخش اول

ادامه مطلب

25 نوامبر · مدیریت · بدون دیدگاه

آموزش ویندوز مقدماتی – بخش سوم

آموزش کار با رایانه و آموزش مقدماتی ویندوز 10 – بخش سوم

ادامه مطلب

25 نوامبر · مدیریت · بدون دیدگاه

آموزش اینترنت بخش دوم

آموزش کار با رایانه و آموزش مقدماتی ایتترنت- بخش دوم

ادامه مطلب

25 نوامبر · مدیریت · بدون دیدگاه

آموزش اینترنت

آموزش کار با رایانه و آموزش مقدماتی ایتترنت- بخش اول

ادامه مطلب