دسته بندی

هنر

6 ژانویه · مدیر سایت · بدون دیدگاه

تجلیل دانش آموزان توسط معاون محترم رئیس جمهور سرکار خانم مولاوردی

ادامه مطلب

3 ژانویه · مدیر سایت · بدون دیدگاه

احراز رتبه دوم استان در رشته بدمینتون توسط دانش آموزان دبستان سعدی

ادامه مطلب

1 ژانویه · مدیر سایت · بدون دیدگاه

احراز رتبه دوم سرود در مسابقات فرهنگی هنری

کسب افتخاری دیگر توسط دانش آموزان دبستان سعدی در مسابقات فرهنگی هنری و در رشته سرود
کسب رتبه دوم در مسابقات سرود

ادامه مطلب