آموزگاران و دبیران مجموعه مدارس سعدی

معلمان مدرسه

احمد کشاورز

استاد مطهری در روشنگری اقشار باسواد به ویژه قشر فرهنگی قدم‌های اساسی برداشته بود و آثار عمیق شهید در احیای فکر دینی با نیاز روز جامعه درحال گذار ما بسیار مؤثر بوده است.

اطلاعات بیشتر

سهراب زاده

استاد مطهری در روشنگری اقشار باسواد به ویژه قشر فرهنگی قدم‌های اساسی برداشته بود و آثار عمیق شهید در احیای فکر دینی با نیاز روز جامعه درحال گذار ما بسیار مؤثر بوده است.

اطلاعات بیشتر

مهیار کریمی

استاد مطهری در روشنگری اقشار باسواد به ویژه قشر فرهنگی قدم‌های اساسی برداشته بود و آثار عمیق شهید در احیای فکر دینی با نیاز روز جامعه درحال گذار ما بسیار مؤثر بوده است.

درباره من

نیکان پور

استاد مطهری در روشنگری اقشار باسواد به ویژه قشر فرهنگی قدم‌های اساسی برداشته بود و آثار عمیق شهید در احیای فکر دینی با نیاز روز جامعه درحال گذار ما بسیار مؤثر بوده است.

درباره من

معلمان

دوره های آموزشی

دروس

فعالیت ها

لیست معلمان

معلمان مدرسه

کرباسیون

معلم هنر

استاد مطهری در روشنگری اقشار باسواد به ویژه قشر فرهنگی قدم‌های اساسی برداشته بود

توانا

معلم ریاضی

استاد مطهری در روشنگری اقشار باسواد به ویژه قشر فرهنگی قدم‌های اساسی برداشته بود

کیانوش کیانپور

معلم ورزش

استاد مطهری در روشنگری اقشار باسواد به ویژه قشر فرهنگی قدم‌های اساسی برداشته بود

کجویی زاده

معلم هنر

استاد مطهری در روشنگری اقشار باسواد به ویژه قشر فرهنگی قدم‌های اساسی برداشته بود